header

Eireann Dance Academy - Privacybeleid

(Versie 22-09-2018)

Eireann Dance Academy VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Eireann Dance Academy VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Eireann Dance Academy VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Eireann Dance Academy VZW
t.a.v. Nathan Baillieul
Veldstraat 57
2930 Brasschaat
eda.vzw[at]gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Eireann Dance Academy VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen & wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van Eireann Dance Academy VZW (uitvoering van de overeenkomst)
• Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
• Het bekomen van subsidiëring & financiering door de overheid (wettelijke verplichting)
• Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang)
• Vrijwilligerswerk in het kader van evenementen of het faciliteren van de werking van Eireann Dance Academy VZW (gerechtvaardigd belang)
• Deelname aan nationale en internationale wedstrijden & stages (gerechtvaardigd belang)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail.
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum
• Enkel indien nodig voor internationale wedstrijden of stages :
Identiteitsgegevens van de overheid : nummer van identiteitskaart en / of paspoort en nationaliteit
• Medische gegevens : enkel ziektes of aandoeningen waarvan we op de hoogte dienen te zijn voor eigen veiligheid of veiligheid van anderen.
• Contactgegevens van vrienden familie of kennissen voor in geval van nood.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij onder andere maar niet uitsluitend gebruik van een derde partij voor:

• het ontvangen van registraties en inschrijvingen (registratieformulier)
• het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailing programma's).
• het verzekeren van dansers (verzekeringsmaatschappij)
• het beheren van de gegevens inclusife backups (clouds)
• het registreren van dansers voor competities

Wij zullen uw persoonsgegevens noch verkopen noch ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) via de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Eireann Dance Academy VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar- voor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legi- timeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toe- zichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :
https://www.privacycommission.be/

Wijziging privacy statement

Eireann Dance Academy VZW kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aan- kondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 22 september 2018.